fbpx
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Нашата политика за защита на личните данни

 

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните – членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.
Териториален обхват – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.
Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ

Една от основните ни грижи е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме към предоставените ни от Вас информация и лични данни.

Тази политика се отнася до събираните лични данни от клиентите на Снежана Иванова, независим консултант на Орифлейм България, седалище и адрес на управление – гр. Бургас, 8000, ж. к. Лазур 79, наричано навсякъде по-долу за краткост „Сайта“ или „Ние“.

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, Вашата кандидатура за клиент, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика.

ПРИНЦИПИ, ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Сайта спазва следните принципи при обработване на Вашите лични данни:

1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.2. Принцип на ограничение на целите – това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3. Принцип на свеждане на данните до минимум – това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо защо обработваме Вашите лични данни:
1. Осъществяване на контакт по повод Ваше запитване.
2. При заявено от вас желание за достъп до наши материали
3. За да ви информираме за новостите в нашата дейност – абониране за нашия бюлетин

Лични данни, които събираме Лични данни, които събираме Ние най – често събираме от Вас или от лицето, което Ви представлява следните лични данни, когато правите запитване през интернет страницата ни : PARIMLM.EU

  • • Имена;
  • • Телефон;
  • • Възраст;
  • • Електронна поща 

С кого споделяме Вашите лични данни?Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно.Публични органи – като съдилища, прокуратура, органи по националната сигурност, регулаторни органи – комисии и други;Счетоводители, одитори, адвокати, IT -специалисти.Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме, с която и да е друга компания за нейна собствена употреба.

Предаване на данни в друга държава.

Без Ваше съгласие няма да предава данните Ви в друга държава, членка на ЕС или трета държава.

Мерки за защита на лични данни

Ние  прилагаме множество технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни: съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол на достъпа до лични данни чрез ограничаване на лицата, имащи право да обработват данните;  използване на пароли за достъп; ограничение за използване на мобилни устройства /лаптопи, телефони/ при обработване и съхранение на лични данни; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове,  относно защитата на лични данни;  изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок.

Обработваме лични данни за целите на директен маркетинг.

Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА? ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас.
Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със закона за Защита на Личните Данни в България и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни.
Моля имайте предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства: Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства: 

a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;  

б) Вие оттегляте  своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;  

в) Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащи законови регулация.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1.   Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

в) Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.

2.   Когато обработването е ограничено съгласно т.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

3.   Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

ДРУГИ

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им.
Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

САЙТЪТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ, ЗА ДА ПРЕДОСТАВЯ ПО-ДОБРА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ.

Тази Политика за Бисквитки обяснява какво са бисквитки, как те се използват на Сайта и как да регулирате тяхното използване.

Какво са Бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко информация, които се изпращат и се съхраняват във Вашия компютър, мобилен апарат или друг метод за достъп до сайта. След това бисквитките се изпращат обратно в началния сайт при всяко посещение в него или към друг сайт, който разпознава това куки. Бисквитките са полезни, тъй като позволяват на един сайт да разпознава компютъра на клиента.
Може да намерите повече информация за бисквитки на адрес www.allaboutcookies.org.

Използване на Бисквитки на Сайта

Бисквитките се използват на сайта по различни причини. Те включват, но не са ограничени до, следното:
Функционалност – тези бисквитки съхраняват информация, която позволява запомнянето на предпочитания, например език, коефициенти и настройки. Те се използват и в интерес на потребителите, като например предотвратяват показването два пъти на едно и също съобщение.

Защита от Измама – тези бисквитки съхраняват информация, която позволява прекратяване на злоупотреба при използване на Сайта.

Проследяване – тези бисквитки позволяват съхраняване на информация относно това как клиентът е попаднал на нашата страница. Ние трябва да знаем това, за да може да уреждаме взаимоотношенията си с нашите Партньори.

Анализ – тези бисквитки позволяват разпознаването и преброяването на потребителите, а също и проследяването на модела, който тези потребители използват, за да разглеждат нашия Сайт. Това ни помага да подобрим работата на Сайта, като например, улесним потребителите да открият лесно това, което търсят, или им предоставим рекламите и информацията, от която се нуждаят, като в същото време проследяваме ефективността на тези реклами и информация.

Ако в Сайта има препратки към сайтове на трети лица, важно е да помните, че тези сайтове ще имат свои бисквитки и политики, които ще регулират предоставената от Вас информация. Ако използвате сайт на трети лица, моля прочетете и техните политики за бисквитки преди да използвате такива сайтове.

Управление на Бисквитки

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org

Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.

Снежана Иванова
гр. Бургас, 8000
„Лазур“ 79
+359 887 495 880